หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นางสุรีย์พร เส็งไทยแท้

  ประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นางภคพร อุตส่าห์การณ์

  รองประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล

  เลขานุการสภา อบต.

 • thumbnail

  นางสุรีย์พร เส็งไทยแท้

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางสมพร ทิพย์นางรอง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางจุม สนโสม

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายวิสาร รัตนะปู

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางละม่อม หาดคำ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายวิเชียร ดวนใหญ่

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางภคพร อุตส่าห์การณ์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายวิรัต เดชชัยภูมิ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายสมชาย เรืองไพศาล

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายชัย จันทรคติ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายกิตติศักดิ์ คำเคน

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายบุญชู ปัตตาโพธิ์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12