หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล ปลัดองค์การ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวอัญพัชญ์ สิริบุณยโรจน์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวเดือน ลาดกระโทก

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายศักดา พรหมมินทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.เบญญาภา จำนงค์ประโคน

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  พ.จ.อ.จักรกรินทร์ ผลสมหวัง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • thumbnail

  จ่าเอกวิศนุ กุดชัยภูมิ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน