หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล ปลัดองค์การ (095-3629697)

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวอัญพัชญ์ สิริบุณยโรจน์ (090-2426907)

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวเดือน ลาดกระโทก

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายศักดา พรหมมินทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.เบญญาภา จำนงค์ประโคน

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  พ.จ.อ.จักรกรินทร์ ผลสมหวัง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • thumbnail

  จ่าเอกวิศนุ กุดชัยภูมิ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายชัชวาลย์ อ่ำเอี่ยมศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายวิทยา วงศ์ตรีเนตร

  คนงานประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ ไชยศุข

  จ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ

 • thumbnail

  นายเสงี่ยม บุญเจริญ

  จ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ

 • thumbnail

  นายณัฐกรณ์ แซ่เฮง จ้างบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูน

  จ้างบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสาร

 • thumbnail

  นายสมหวัง เอี่ยมวัน

  จ้างบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสาร

 • thumbnail

  นายเอกภพ ชื่นยะปลอก

  จ้างบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสาร

 • thumbnail

  นางอณัศยา เที่ยงปา

  จ้างบริการปฏิบัติงานพัสดุ