หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล ปลัดองค์การ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวอัญพัชญ์ สิริบุณยโรจน์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวเดือน ลาดกระโทก

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายศักดา พรหมมินทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.เบญญาภา จำนงค์ประโคน

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  พ.จ.อ.จักรกรินทร์ ผลสมหวัง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • thumbnail

  จ่าเอกวิศนุ กุดชัยภูมิ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายชัชวาลย์ อ่ำเอี่ยมศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายวิทยา วงศ์ตรีเนตร

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายณัฐกรณ์ แซ่เฮง

  จ้างบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสาร

 • thumbnail

  นายชับศรี อุ่นภูษา

  จ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้/ตัดหญ้า

 • thumbnail

  นางสาวสำราญ สุดวงษ์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ ไชยศุข

  พนักงานเก็บขยะ