หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวอัญพัชญ์ สิริบุณยโรจน์

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวภัทรพร รองดอน

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์รุ่ง กว่างสนิท

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจรรยา รักษา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ เรืองรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา อยู่ประโคน

  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางอัมพร วรวุฒิ

  แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก