หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายสุวิชา มากชุมแสง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  0860736655

 • thumbnail

  นางสาวภัทรพร รองดอน

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์รุ่ง กว่างสนิท

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจรรยา รักษา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ เรืองรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา อยู่ประโคน

  จ้างบริการแรงงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของกองการศึกษาฯ