หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางพิสมัย ไชยชนะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวลักษณารีย์ แสงก่ำ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวบุษญาภรณ์ สะเทิงรัมย์

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวดาวรุ้ง น้อยพลี

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนา

 • thumbnail

  นางสาวกรรจนา เชื้อสาย

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา โทนสูงเนิน

  จ้างบริการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวกชกร ปัจจัยยา

  จ้างบริการบันทึกข้อมูล

 • thumbnail

  นางสาวปัทมา ปานจำรุญ

  จ้างบริการธุรการ