หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางพิสมัย ไชยชนะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0817182988

 • thumbnail

  นางสาวลักษณารีย์ แสงก่ำ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวดาวรุ้ง น้อยพลี

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวกรรจนา เชื้อสาย

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา โทนสูงเนิน

  จ้างบริการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวกชกร ปัจจัยยา

  จ้างบริการบันทึกข้อมูล

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา ศรประสิทธิ์

  ปฎิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลงานพัสดุกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวอารีย์ ทิพย์นางรอง

  ปฎิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองคลัง