หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=st
O2 ข้อมูลผู้บริหาร >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=personnel&cat=1
03

อำนาจหน้าที่ >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=index&id=58

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=3
O5 ข้อมูลการติดต่อ >>  https://lahansailocal.go.th/portal/index.php#module=ct
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=kod
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=1

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A  >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=forum
O9 Social Network >> https://www.facebook.com/LahansaiTambon

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=11
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=26
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=16

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=23

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=42
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=43
O17 E-Service 
ฟอร์มบริการออนไลน์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=27
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=28
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=29

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=10
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=2
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน>> http://nongsailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=18
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=30

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=31
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=32
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=33
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=34

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=35
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=contact
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=36

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=about
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=47

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=51
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=52

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=46
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=48

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=45#module=wat

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=37
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=38
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี>> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=39

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=49
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน >> https://lahansailocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=50