หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายกิตติศักดิ์ คำเคน

  ประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นางสาวอุมาพร ประชาตี

  รองประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นางสาวจำเริญ เป็นนวล

  เลขานุการสภา อบต.

 • thumbnail

  นางสาวจำเริญ เป็นนวล

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางสาวนงเยาว์ เตียงแก้ว

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวสมปอง ศรีนพรม

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางสาวอุมาพร ประชาตี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายสงคราม เนียมมณี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายตาล ชัยศรี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายกิติศักดิ์ คำเคน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12