หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางพิสมัย ไชยชนะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  0817182988

 • thumbnail

  นางสาวอัญพัชญ์ สิริบุณยโรจน์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0902426907

 • thumbnail

  นางสาวเดือน ลาดกระโทก

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายศักดา พรหมมินทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.เบญญาภา จำนงค์ประโคน

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  พ.จ.อ.จักรกรินทร์ ผลสมหวัง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • thumbnail

  จ่าเอกวิศนุ กุดชัยภูมิ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายชัชวาลย์ อ่ำเอี่ยมศรี

  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

 • thumbnail

  นายวิทยา วงศ์ตรีเนตร

  คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ เรืองรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายธนาณัติ มีสมาน

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ ไชยศุข

  จ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ

 • thumbnail

  นายเสงี่ยม บุญเจริญ

  จ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ

 • thumbnail

  นายเอกภพ ชื่นยะปลอก

  จ้างบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสาร

 • thumbnail

  นางอณัศยา เที่ยงปา

  จ้างบริการปฏิบัติงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวธิติยา จันทร์อาหาร

  จ้างบริการบันทึกข้อมูลสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายศุภพล คงสวัสดิ์

  จ้างบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล