หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางพิสมัย ไชยชนะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0817182988

 • thumbnail

  นางสาวลักษณารีย์ แสงก่ำ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกรรจนา เชื้อสาย

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา โทนสูงเนิน

  จ้างบริการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวกชกร ปัจจัยยา

  จ้างบริการบันทึกข้อมูล

 • thumbnail

  นางสาวอารีย์ ทิพย์นางรอง

  ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กิจการประปา

 • thumbnail

  นางสาวอัมพร ทองนาค

  ปฏิบัติงานพัสดุ การเงินและบัญชี ศพด.อบต.ละหานทราย

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา พรมทอง

  ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลงานพัสดุกองคลัง