หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน
Hacked By CaptainSmok3r

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวภัทรพร รองดอน

  ครู คศ.2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวภัทรพร รองดอน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์รุ่ง กว่างสนิท

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจรรยา รักษา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา อยู่ประโคน

  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นายธนกฤต เดชบุรัมย์

  จ้างบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางอัมพร วรวุฒิ

  แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • thumbnail

  นายทัศชาย เด็ชชัยภูมิ

  ภารโรง ศพด.อบต.ละหานทราย